Algemene voorwaarden Arcim Healthcare B.V. 

Versie maart 2024 

Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten. 

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Arcim Healthcare B.V. slechts bindend indien deze door Arcim Healthcare B.V. uitdrukkelijk worden bevestigd. 

1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door Arcim Healthcare B.V. uitdrukkelijk wordt bevestigd. 

1.4 In deze voorwaarden wordt Arcim Healthcare B.V. aangeduid als Arcim Healthcare B.V. en de wederpartij als opdrachtgever. 

Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen van Arcim Healthcare B.V. zijn vrijblijvend en gebaseerd op verstrekte gegevens bij de aanvraag door de opdrachtgever. 

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief btw. 

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Arcim Healthcare B.V. alleen indien deze door Arcim Healthcare B.V. schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard. 

2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostenbestanddelen na de aanbieding maar voor de levering wordt verhoogd, heeft Arcim Healthcare B.V. het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. 

2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde, is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht. 

Levering 

3.1 Alle leveringen geschieden af fabriek of magazijn. 

3.2 Het risico van de goederen gaat op opdrachtgever over op het moment dat deze de fabriek of het magazijn verlaten. 

3.3 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om Arcim Healthcare B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Arcim Healthcare B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. 

Overmacht 

4.1 Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Arcim Healthcare B.V. onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf Arcim Healthcare B.V. of dat van onze leveranciers. 

4.3 Bij overmacht heeft Arcim Healthcare B.V. naar keuze het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat Arcim Healthcare B.V. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. 

Betaling 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Arcim Healthcare B.V. aangewezen rekening en zonder enige aftrek of verrekening. Voor particulieren geldt een betalingstermijn van 8 dagen. 

5.2 Arcim Healthcare B.V. is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden dan wel op andere manier waarborgen te vragen voor de nakoming van de contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever. 

5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Arcim Healthcare B.V.  zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag. 

5.4 Alle redelijk gemaakte kosten vallende op de inning van de vordering zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. 

5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van €50 exclusief btw.  

Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen het eigendom van Arcim Healthcare B.V. tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige met Arcim Healthcare B.V. gesloten overeenkomst heeft voldaan. 

6.2 De opdrachtgever verplicht zich om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde Arcim Healthcare B.V.  in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen. 

6.3 Indien Arcim Healthcare B.V. op grond van het vorige lid goederen terug haalt, wordt opdrachtgever gecrediteerd op basis van de door ons vast te stellen waarde van die goederen op het moment van terugname, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden. 

Emballage 

7.1 Ingeval Arcim Healthcare B.V. aan opdrachtgever leenemballage ter beschikking stelt, gelden de emballagevoorwaarden die zijn vastgesteld door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. 

7.2 Arcim Healthcare B.V. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten begaan bij de vervaardiging of samenstelling van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde leenemballage. 

7.3 Arcim Healthcare B.V.  is bevoegd te weigeren om materieel en/of emballage te vullen, wanneer dit materieel en/of emballage naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid in redelijkheid gesteld kunnen worden. Arcim Healthcare B.V. is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. 

7.4 Belading of vulling geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

Aansprakelijkheid 

8.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid van Arcim Healthcare B.V. voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.2 Behoudens opzet of grove schuld is Arcim Healthcare B.V. evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Arcim Healthcare B.V. dan wel voor personen die door Arcim Healthcare B.V.  in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.  

8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Arcim Healthcare B.V. op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Arcim Healthcare B.V.. 

8.4 Arcim Healthcare B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. 

Reclames 

9.1 Op straffe van verval kunnen reclames slechts in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen na de levering schriftelijk aan Arcim Healthcare B.V. ter kennis zijn gebracht. 

9.2 Opdrachtgever is verplicht de hem geleverde goederen te controleren, alvorens deze in gebruik te (doen) nemen. In geval van levering in bulk dient opdrachtgever de goederen te controleren, alvorens wordt overgeladen in reservoir. Met name zal deze controle betrekking moeten hebben op de hoedanigheid van de identiteit van de geleverde goederen ten opzichte van hetgeen verkocht is. 

9.3 Arcim Healthcare B.V. is nimmer gehouden meer dan de factuurwaarde van de geleverde goederen te vergoeden. 

9.4 Ingebruikneming of doorverkoop van de goederen geldt in alle gevallen als acceptatie, reclameren is dan niet meer mogelijk. Bij het leveren in bulk geldt het doen overladen in reservoir als acceptatie. 

9.5 Eventuele retourzending van goederen mag slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Arcim Healthcare B.V. plaatsvinden. 

Opschorting en ontbinding 

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Arcim Healthcare B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. 

Merken en handelsnaam 

11.1 Door Arcim Healthcare B.V. in het verkeer gebrachte goederen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring onder merken waarvan Arcim Healthcare B.V. rechthebbende is of onder de handelsnaam Arcim Healthcare B.V. worden aangeboden of verhandeld. 

11.2 Opdrachtgever is gehouden de in het vorige lid opgenomen verplichting eveneens aan zijn afnemers op te leggen. 

11.3 Voor iedere door Arcim Healthcare B.V. geconstateerde overtreding of niet stipte naleving van het bepaalde in dit artikel zal opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van €2500 onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 

Toepasselijk recht/geschillen 

12.1 Op alle door Arcim Healthcare B.V.  gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

12.2 Alle uit door Arcim Healthcare B.V. gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen, zullen voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepaling mogelijk, met uitsluiting van iedere instantie behoren tot competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging. 

Privacy 

13.1 Arcim Healthcare B.V. zal gegevens van opdrachtgever nimmer ter beschikking stellen aan derden, behoudens waar noodzakelijk om de opdracht te kunnen (doen) uitvoeren. 

13.2 Arcim Healthcare B.V. zal gegevens van opdrachtgever niet gebruiken om opdrachtgever te benaderen anders dan noodzakelijk in het kader van de onderhanden opdracht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 

13.3 Als opdrachtgever dit schriftelijk verzoekt, zal Arcim Healthcare B.V. gegevens van opdrachtgever verwijderen, mits geen sprake meer is van lopende overeenkomsten, geschillen of andere verplichtingen.